top of page

Manage Parent numbers
การจัดการเบอร์ผู้ปกครอง

Account.jpg
Manage Number.jpg

1. Can I add other mobile numbers?

Ans: Only subscription user can add other parent mobile numbers. By default, school can register two mobile numbers for each student.

ผู้ปกครองสามารถเพิ่มเบอร์ในการรับนักเรียนได้หรือไม่

คำตอบ: ผู้ปกครองที่มีการซื้อ subscription เท่านั้นที่สามารถเพิ่มเบอร์ได้ ท่านต้องสอบถามโรงเรียนว่าทางโรงเรียนมีการซื้อ subscription ไว้ให้หรือไม่

2. If school already bought a subscription, how can I add other mobile numbers?Ans: Press "Account" button. Then select the student who you want to add additional parent mobile numbers. Press "Parent List" button. The numbers that you can add depending on the subscription that your school or you have purchased. You can modify the number with person icon. For the school icon, you cannot modify the number since that number is added by school.

ในกรณีที่โรงเรียนมีการซื้อ subscription ไว้ ผู้ปกครองจะเพิ่มเบอร์ได้อย่างไร

คำตอบ: กดปุ่ม "Account" ทำการเลือกนักเรียนที่ต้องการเพิ่มเบอร์ จากนั้นกดปุ่ม "รายชื่อผู้ปกครอง"  ผู้ปกครองจะเพิ่มเบอร์ได้ไม่เกินตามจำนวน subscription ที่โรงเรียนซื้อไว้ หรือ ตาม subscription ที่ท่านซื้อไว้ ท่านจะเพิ่มเบอร์ที่ด้านหน้ามีรูปไอคอนที่เป็นรูปคนเท่านั้น ส่วนไอคอนรูปโรงเรียน ท่านจะไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากเป็นเบอร์ที่โรงเรียนสร้างไว้

3. If I want to change my mobile number in the system, what should I do?t

Ans: If your number is the primary number which is added by school, please contact school to change your number in the system. If your number is added by primary number, please let the person who use primary number to change your number in the system.

ต้องการเปลี่ยนเบอร์มือถือต้องทำยังไง

คำตอบ: ในกรณีที่เบอร์ของคุณเป็นเบอร์หลักที่ได้มีการเพิ่มไว้โดยโรงเรียน ท่านจะต้องติดต่อโรงเรียนเพื่อทำการเปลี่ยนเบอร์ หากเบอร์ของท่านเป็นเบอร์ที่ถูกเพิ่มโดยผู้ใช้ที่เป็นเบอร์หลัก โปรดติดต่ผู้ปกครองที่ใช้เบอร์หลักเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเบอร์ผ่านได้ทันทีผ่านแอพ

Manage Number 2.jpg

4. In the menu, there is no menu to add or modify the numbers. Why?

Ans: There are two reasons.

- If your school purchased a subscription, it means your number is added by primary numbers for the account. The primary numbers are the first two numbers added by school in the system.

- Or, someone in your family bought subscription for this student. So, the person who bought a subscription is a primary number who can modify other numbers associated with this student.

 

ในเมนูไม่เห็นช่องให้ใส่เบอร์หรือแก้ไขเบอร์ ทำไมไม่มี

คำตอบ: มีความเป็นไปได้สองกรณี

กรณีที่หนึ่ง ในกรณีที่โรงเรียนมีการซื้อ subscription แสดงว่าเบอร์ของคุณไม่ได้เป็นเบอร์หลัก เบอร์หลักคือสองเบอร์แรกของนักเรียนคนนี้ซึ่งเป็นเบอร์ที่โรงเรียนเป็นผู้เพิ่มในระบบ เบอร์คุณมีการเพิ่มเข้าระบบโดยผู้ใช้งานที่เป็นเบอร์หลัก

กรณีที่สอง เป็นกรณีที่คนในครอบครัวเป็นคนซื้อ subscription สำหรับนักเรียนคนนี้ คนที่ซื้อ subscription จะเป็นคนที่สามารถแก้ไขและเพิ่มเบอร์ได้

Change student picture.jpg

5. How can I change the student picture?

Ans: Press "New Photo" button. Then, upload a new photo.

เปลี่ยนรูปนักเรียนยังไง

คำตอบ: กดปุ่ม "เปลี่ยนรูป" จากนั้นทำการอัพโหลดรูปใหม่

 

6. How can I change parent photo?

Ans: Press the parent photo icon on top left corner. Then, upload a new photo.

จะเปลี่ยนรูปผู้ปกครองยังไง

คำตอบ: กดรูปไอคอนที่มุมบนซ้าย จากนั้นทำการอัพโหลดรูปใหม่

bottom of page