top of page

Others
คำถามอื่นๆ

Setting.jpg

1. How can I change the app language?

Ans: Click on Setting button. In the language, select the preferred language.

จะเปลี่ยนภาษาในหน้าแอพยังไง

คำตอบ: ในหน้าการใช้งาน กดปุ่มตั้งค่าตามรูป ในเมนูภาษากดเลือกภาษาที่ต้องการ

Language.jpg

2. There is an update in Kids Up Line app. However, I could not see the changes in my app. What should I do?

Ans: When there was an update in Kids Up code but the users could not see the new changes, you will need to clear the temporary file in Line App. This process is call "Delete cache". To delete cache, it will not impact your existing message in the Line app. The process to delete cache is to make sure some out-dated temporary files will be removed. Once the cache as been removed, the user should see immediate update in the new app. The process to delete cache is listed below.

เมื่อมีการอัพเดทแอพคิดส์อัพ ทำไม่เวลาเข้าใช้งานถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่อัพเดทมา

คำตอบ: เมื่อมีการอัพเดทโค๊ด ในบางกรณีผู้ใช้งานอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทันที จำเป็นต้องมีการลบข้อมูลเก่าที่ค้างอยู่ในเครื่องออก การทำนี้เรียกว่าการ "ลบแคช" ซึ่งก็คือการลบไฟล์เก่าที่บันทึกในเครื่องออก การลบแคชจะไม่ใช่เป็นการลบข้อความใน Line App แต่จะเป็นการลบไฟล์เก่าที่ไม่จำเป็นออก เมื่อทำการลบแคชแล้ว ผู้ใช้งานควรเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากโค๊ดใหม่ทันที

วิธีการลบแคชอยู่ด้านล่างนี้

Kids Up remove cache
คิดส์ การลบแคช
bottom of page