top of page

เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด ("บริษัท" หรือ “เรา”) ได้จัดทำข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เพื่อกำหนดข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม Kids Up(คิดส์อัพ) (“แอปพลิเคชันหรือโปรแกรม”) ซึ่งมีผลผูกพันระหว่างบริษัท และท่าน ทั้งนี้ การเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ทั้งนี้ การที่ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อตกลง หรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด หรือทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้

1. คำนิยาม

1.1        “เนื้อหา”หมายถึง ข้อมูล รายละเอียด รูปภาพ ข้อความ และ/หรือสื่อวัสดุอื่นใดบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม

1.2       “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลใด ๆที่ได้เข้าเยี่ยมชม หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม บุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และให้หมายรวมถึงผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคลากรของลูกค้านิติบุคคล

1.3       “ผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคลากรของลูกค้านิติบุคคล”หมายถึง ลูกจ้าง หรือบุคลากรของลูกค้านิติบุคคล

1.4        “ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม”หมายถึง ลูกค้านิติบุคคล ผู้ใช้งาน และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามแต่บริบท

1.5         “ลูกค้านิติบุคคล” หมายถึงลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคล และประสงค์ที่จะสมัครใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมเพื่อให้ลูกจ้างและบุคลากรของตนนั้นสามารถเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมได้ ทั้งนี้ลูกค้านิติบุคคลให้หมายรวมถึงตัวแทนผู้มีอำนาจ และบุคคลติดต่อของลูกค้านิติบุคคล

1.6        “อุปกรณ์” หมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ อาทิ อุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1       บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน จำกัด หรือยุติการให้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดบริษัทอาจทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2.2       บริษัทอาจเรียกเก็บค่าบริการจากท่านในการสมัครใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเรียกเก็บค่าบริการ

2.3       การที่ท่านเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่ายจากการใช้เครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว

2.4       ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมและใช้งานได้

2.5       บริษัทอาจอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นครั้งคราวดังนั้น จึงขอให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่าท่านได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

3. การให้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม

3.1       บริษัทได้จัดให้มีแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถโรงเรียนเท่านั้น

3.2       ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานรายอื่น ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมได้

3.3       ในกรณีผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคลากรของลูกค้านิติบุคคล การเข้าถึงแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านนั้นจะจำกัดเพียงเท่าที่ลูกค้านิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างของท่านได้เลือกและทำการชำระค่าบริการ

3.4       ในกรณีผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคลากรของลูกค้านิติบุคคลผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ในองค์กรเดียวกันกับท่านอาจเห็นข้อมูลของท่านได้ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการรถโรงเรียน เป็นต้น

3.5       บริษัทอาจทำการส่งข้อมูล ข่าวสารโปรโมชั่น และสื่อทางการตลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้แก่บริษัท

3.6       ท่านรับทราบว่า การให้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ ไม่ถือเป็นการประกันความปลอดภัยของกระบวนการ การรับส่งนักเรียนโดยรถโรงเรียน ระบบและแอพพลิเคชันหรือโปรแกรมทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียน สามารถดำเนินการกิจกรรมในการรับส่งนักเรียนโดยรถโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. การลงทะเบียน/สมัครสมาชิก/สมัครใช้บริการ

4.1        ในการลงทะเบียน/สมัครสมาชิก/สมัครใช้บริการ (รวมเรียกว่า “สมัครใช้บริการ”) ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่เป็นข้อมูลที่บิดเบือน หรือเป็นเท็จ นอกจากนี้ท่านจะต้องไม่ทำการสมัครใช้บริการโดยใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาต

4.2       ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลใดๆ ของท่าน ท่านจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมโดยทันทีหรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเองท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเพื่อดำเนินการแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนการดำเนินการตามคำขอดังกล่าวของท่าน

4.3       ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และรหัสผ่านของท่านนั้นถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับและจะต้องไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมและรหัสผ่านของท่าน การดำเนินการใด ๆ ภายใต้บัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านถือเป็นการดำเนินการโดยท่านทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านทราบ หรือมีเหตุควรสงสัยว่าได้มีการเข้าถึง หรือใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงเหตุดังกล่าวโดยทันทีและให้ท่านดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยมิชักช้า

4.4        บริษัทขอสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอสมัครใช้บริการของท่าน

4.5        ในการใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และการเข้าถึงเนื้อหาใดก็ตามท่านต้อง (1) มีอายุยี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (2) มีอำนาจในการทำสัญญาผูกพันกับเราและไม่ถูกห้ามไม่ให้กระทำการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ นอกจากนี้ท่านตกลงยินยอมว่าในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่ายี่สิบ(20) ปีบริบูรณ์ ท่านรับรอง และรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมโดยชอบจากบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วและจะต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานแสดงถึงความยินยอมดังกล่าวให้แก่บริษัทเมื่อได้รับการร้องขอทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.  ข้อจำกัดการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม

5.1        ในการเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความบกพร่อง หรือขัดขวางการทำงานของแอปพลิเคชัน หรือโปรแกรม

5.2        ในกรณีที่ท่านประสงค์จะส่งข้อความ หรือเนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ท่านตกลงว่าท่านจะไม่โพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

     5.2.1        เนื้อหาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือบุคคลภายนอกอื่นใด

     5.2.2        เนื้อหาใด ๆ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอกอื่นใด

     5.2.3        เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นเท็จ ไม่เป็นความจริง และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

     5.2.4        เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการสบประมาท หมิ่นประมาท หรือทำลายศักดิ์ศรี หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น

     5.2.5        เนื้อหาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือเป็นการยั่วยุ ยุยง ข่มขู่ หรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือความเกลียดชังแก่บุคคลอื่น

     5.2.6        เนื้อหาใด ๆ เกี่ยวกับภาพอนาจาร และสื่อลามกทุกประเภท

     5.2.7        เนื้อหาใด ๆ ที่ถือเป็นการขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

     5.2.8        เนื้อหาอื่นใดที่ถือเป็นการละเมิด  ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ใช้บังคับ

5.3        ท่านตกลงที่จะไม่โพสต์ อัปโหลด ส่ง หรือนำเข้าสู่ระบบซึ่งไวรัส โทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกันบนแอปพลิเคชัน หรือ โปรแกรม

5.4        บริษัทสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาลบ หรือปฏิเสธการโพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม หรือเนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมใด ๆ ของท่านในกรณีที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

6. การระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม

6.1       บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยให้มีผลทันทีหากท่านได้กระทำการผิดข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือหากมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าท่านจะกระทำผิดข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือท่านได้กระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับ หรือกระทำการใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ บริษัทจะไม่ต้องรับผิด หรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อท่านในความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากการระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมดังกล่าว

6.2       ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมซึ่งเป็นลูกจ้าง หรือบุคลากรของลูกค้านิติบุคคล บริษัทอาจทำการระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านหากลูกค้านิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างของท่านได้กระทำการใด ๆ ตามข้อ 6.1 ทั้งนี้ โดยที่บริษัทไม่ต้องรับผิด หรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อท่านในความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากการระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมดังกล่าว

6.3       หากบริษัทประสงค์ที่จะยุติการให้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน บริษัทอาจทำการปิดบัญชีของท่านโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการปิดบัญชีดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

6.4       ท่านอาจยุติการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ยกเลิกความเป็นสมาชิก และ/หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล โดยติดต่อเราได้ที่ sales@articulus.co.th เว้นแต่ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคลากรของลูกค้านิติบุคคล หากท่านประสงค์จะยุติการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และ/หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ให้ท่านติดต่อลูกค้านิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างของท่าน

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1       เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม หรือในกรณีที่บริษัทได้รับสิทธิในการใช้เนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชัน หรือ โปรแกรม สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวนั้นจะเป็นของผู้อนุญาตให้สิทธิ (“ผู้อนุญาตให้สิทธิ”)

7.2       เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นอื่นโดยชัดแจ้งจากบริษัท ท่านสามารถเข้าถึง และเรียกดูเนื้อหาผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรือทำการพิมพ์ หรือดาวน์โหลด และใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

     7.2.1       ท่านจะต้องไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ ทำสำเนา นำออกแสดง เผยแพร่ หรือจำหน่ายถ่ายโอนซึ่งเนื้อหา รวมทั้งจะต้องไม่ทำการทำซ้ำเนื้อหาบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ ยกเว้นเพื่อการเรียกดู และการใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการค้า

     7.2.2       ในกรณีที่ท่านทำสำเนาเนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ ท่านจะต้องแจ้งและแสดงให้บุคคลอื่นทราบอย่างชัดแจ้งถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและแท้จริงของบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ แล้วแต่กรณี และข้อจำกัดการอนุญาต โดยการอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหาดังกล่าว ตลอดจนแสดงข้อความที่ระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ แล้วแต่กรณีเป็นลายลักษณ์อักษรบนสำเนาดังกล่าว

7.3       ในกรณีที่ท่านได้ทำการโพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ถือว่าท่านตกลงให้สิทธิไม่เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้แก่บริษัทในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ตลอดไป และสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ทั่วโลก

7.4       บริษัทขอสงวนสิทธิเด็ดขาดในการดำเนินคดี หรือกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ในกรณีที่ท่านเข้าถึง หรือใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในลักษณะที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.1       บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะเป็นไปตามนโนบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

9. ข้อสงวนสิทธิ

9.1       ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ท่านรับทราบ และตกลงว่า

     9.1.1       บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองการเข้าถึง และพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ เนื้อหา รวมถึงการให้บริการใด ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนั้นเป็นไปตามพื้นฐานของ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” เท่านั้น การใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ ท่านจะต้องใช้ดุลยพินิจของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะสามารถใช้งานได้ และ/หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์อันเฉพาะเจาะจงของท่านหรือไม่

     9.1.2       บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และ/เนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้จะปราศจากการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกอื่นใด และบริษัทไม่ได้ให้คำรับรอง หรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลภายนอกใด ๆ

     9.1.3       บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้จะปราศจากไวรัส โทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้จะไม่ถูกแทรกแซง หรือปราศจากความผิดพลาดใด

     9.1.4       บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้จะสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ และ/หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ของท่าน

     9.1.5       บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองต่อความถูกต้อง ครบถ้วน หรือสมบูรณ์ใด ๆ ของเนื้อหาบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้

     9.1.6       บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองสินค้า บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ของบุคคลภายนอก

9.2       ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการให้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และ/หรือฟังก์ชันใดๆ ของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือถาวร และไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

10. ข้อจำกัดความรับผิด

10.1       ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ท่านรับทราบ และตกลงว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามอันเกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ของท่าน หรือเกิดจากการฟ้องร้องสืบเนื่องมาจากการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ของท่าน หรืออันเกิดจากความบกพร่อง ความผิดพลาด การขาดหาย การรบกวน ความล่าช้าของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม หรือสิ่งอื่นใดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9.1 ข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากสัญญา (Incidental Damage) ค่าเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Damage) หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damage)

10.2       บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ของอุปกรณ์ของท่านอันเกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

10.3       บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมรถโรงเรียนอันเกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย และจะปกป้องบริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทสาขา รวมทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน และหุ้นส่วนของบริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทสาขาจากความสูญเสีย ความรับผิด และ/หรือความรับผิดชอบจากการเรียกร้องสิทธิใด ๆ (รวมถึงค่าวิชาชีพทนายความ) อันเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าถึง หรือใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ

12. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่จะก่อให้เกิด หรือถือว่าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบตัวแทน หุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท และผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม

13. การใช้งานคุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้ (“Cookies”) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน บนแอปพลิเคชันนี้ โดย Cookies จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะถูกใช้ในการปรับปรุงแอปพลิเคชันในโอกาสต่อไป

14. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

แอปพลิเคชันนี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (“เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”) หรือมีการระบุลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ หรือควบคุมเว็บไซต์บุคคลภายนอกใด ๆ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถให้คำรับรอง หรือรับประกันถึงความถูกต้อง ปลอดภัย หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ ต่อท่าน หรือบุคคลอื่นใดอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจถึงนโยบาย และข้อกำหนดของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกก่อนใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

15. การบอกกล่าว

การบอกกล่าวใด ๆ ถึงบริษัทให้ส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะส่งหนังสือบอกกล่าวใด ๆ ให้แก่ท่าน บริษัทจะทำการส่งหนังสือบอกกล่าวนั้นไปยังที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทในระหว่างการสมัครใช้บริการ

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามที่บริษัทเห็นสมควร หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และ/หรือส่งให้ท่านตามข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท  ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านยังคงใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมหลังจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข จะถือว่าท่านตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดการใช้งานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถือเป็นสาระสำคัญ บริษัทอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ 

17. ข้อสงวนสิทธิ

การที่บริษัทไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนล่าช้านั้นไม่กระทบต่อสิทธิ อำนาจ และการเยียวยาที่บริษัทมีสิทธิได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

18. ความสมบูรณ์ของข้อตกลงและเงื่อนไข

หากข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่มีผลผูกพัน ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ข้อกำหนดดังกล่าวนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการมีผลผูกพัน ความสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย และการใช้บังคับข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

19. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

19.1       กรณีที่จะต้องบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

19.2       ในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ศาลแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสิน และระงับข้อพิพาทใด ๆ ดังกล่าว

20. ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัย คำถาม หรือมีคำแนะนำเกี่ยวกับนโนบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อเราได้ที่ sales@articulus.co.th หรือสามารถติดต่อเราได้ในอีกช่องทางที่

บริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด

อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 25

เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

bottom of page